ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกชกร พลันสังเกตุ
ครู คศ.2

นางสาวอัมพร แก้วบุปผา
พนักงานราชการ