ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกพร ตรีรัญเพชร
ครู คศ.1

นางสาวลดานที จินดานิมิตร
ครู คศ.1

นางญาณิศา เยี่ยมสิริวุฒิ
ครู คศ.1