ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายติณณพัศ กล่ำจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษกร หล๊ะโส๊ะ
ครู คศ.2

นางสุจิตรา เระเบ็นหมุด
ครู คศ.2

นางสาวกนกพร ตรีรัญเพชร
ครู คศ.1

นางสาวลดานที จินดานิมิตร
ครู คศ.1