ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานบริการ

นายวิชัย ใบหมุด
นักการภารโรง

นายสมมาตร บิหลังเจ๊ะ
นักการภารโรง