ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิภา สุภาพ
ครู คศ.3

นางสาววันดี แสงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุดา หลำบิลส๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาฝีหน๊ะ หวังจิตร
ครูผู้ช่วย

นางนันทิดา รัตน์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา อินทร์นุ่น
ครูผู้ช่วย