ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขอซานาฮ์ อะหลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิภา สุภาพ
ครู คศ.3

นางสาววันดี แสงแก้ว
ครู คศ.2

นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
ครู คศ.2

นางสุดา หลำบิลส๊ะ
ครูผู้ช่วย