ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพนิดา รัตน์น้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิทยา อนันต์
ครู คศ.2

นางรุ่งรัตน์ ทองกัลยา
พนักงานราชการ