ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิทยา อนันต์
ครู คศ.2

นางรุ่งรัตน์ ทองกัลยา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชมพูนุท ดุจวารี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ นาคคำ
ครูผู้ช่วย