ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจีระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชัย ไชยธาดา
ครู คศ.2

นางสาวเจริญขวัญ เหมเด็น
ครูพี่เลี้ยง

นายธีระพงศ์ โลพะกูล
ครูผู้ช่วย

นายนพรัตน์ ชุติจิรัฐิติกาล
ครู คศ.2