ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจีระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชัย ไชยธาดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเจริญขวัญ เหมเด็น
ครูพี่เลี้ยง

นายธีระพงศ์ โลพะกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2