ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายถาวร ลักษณาวงศ์
ครู คศ.3

นายวาริส เจ๊ะกา
ครู คศ.1

นายกองเพชร พหุโล
ครูอัตราจ้าง