ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทิรเทศ พรมสะอาด
ครู คศ.3

นางสาวปิยะดา เบญญาปัญญา
ครู คศ.2

นางสาววิภาดา สังข์แก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2