ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพรัตน์ ชุติจิรัฐิติกาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายทิรเทศ พรมสะอาด
ครู คศ.3

นางสาวปิยะดา เบญญาปัญญา
ครู คศ.2

นางสาววันดี แสงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาววิภาดา สังข์แก้ว
ครู คศ.1